พินิจเศรษฐกิจการเมือง: SME ไทย กับภารกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง