โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในเขตท่องเที่ยวของ EEC เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Download