Covid-19 Policy Watch เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกําหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณาธิการเรื่อง: วิโรจน์ ณ ระนอง

ที่มา: ปรับจาก บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ของ “โครงการย่อย 3: โครงการ COVID-19 Policy Watch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2),” โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ, ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2566.

Download