แพลตฟอร์มนโยบายข้าวและผักผลไม้ไทย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเเพลตฟอร์มการปรับปรุงระบบวิจัยเเละส่งเสริมของภาครัฐใหม่บนพื้นฐานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมเเละการส่งเสริมระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มเกษตรกรเเละธุรกิจการเกษตร (Novel R&I Collaboration Platforms) 

วัตถุประสงค์ย่อย 

ก) ศึกษานโยบายเเละระบบวิจัยพันธุ์ข้าวของรัฐเเละมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Biotech มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น) เช่น เเนวทางกำหนดโจทย์วิจัย งบประมาณ บุคลากร จุดเเข็ง จุดอ่อน ปัญหา เเละข้อจำกัดของระบบวิจัยพันธุ์ข้าว  

ข) ศึกษารูปเเบบการวิจัยพันธุ์ข้าวของรัฐเเละระบบส่งเสริมการเกษตรของรัฐในต่างประเทศโดยเลือกประเทศที่สำคัญ คือ ไต้หวัน เวียดนาม อินเดีย จีน โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ 

ค) ศึกษาระบบส่งเสริมการผลิตเม็ดพันธุ์ในปัจจุบัน (เมล็ดพันธุ์ขยาย (extension seed)เเละเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed)) ตลาดเม็ดพันธุ์ข้าวของเอกชน รวมทั้งระบบการส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการรับรอง 

ง) ศึกษาระบบเเละกฎระเบียบในการรับรองพันธุ์ในปัจจุบัน เเละความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการรับรองพันธุ์ไม้ผล เเละการรับรองผู้ค้าพันธุ์ไม้ผล เพื่อช่วยเเก้ปัญหาความไม่สมมาตรของสารสนเทศระหว่างผู้ขายกิ่ง/ต้นพันธุ์ กับผู้ซื้อ 

จ) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนเเนวทางใหม่ในการกำหนดโจทย์วิจัยเเละพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเน้นการกำหนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อตลาดเเละผู้บริโภครุ่นใหม่ (เเทนระบบปัจจุบันที่ยังเป็นโจทย์ที่กำหนดโดยนักวิจัยเเละผู้บริหาร) เเละการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์การวิจัย เเละประเมินผล

Download