พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ลดกับดัก ผลักดัน (ร่าง) กฎหมายของประชาชน ผ่านสภาฯ

ในสมัยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา แม้จะมีกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนกว่า 86 ฉบับแต่ผ่านการพิจารณาของสภาฯเพียง 1 ฉบับเท่านั้นนั่นคือ ร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่…) พ.ศ..  จำนวนของร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณานี้ สะท้อนความเป็นจริงที่ว่ากระบวนการและขั้นตอนของการเสนอกฎหมายโดยประชาชนยังคงมีอุปสรรค

แล้วจะลดอุปสรรคได้อย่างไร ติดตามกับคุณปิยพร ประสงค์ นักวิจัยทีมกฎหมายเพื่อการพัฒนา ทีดีอาร์ไอ กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง : ลดกับดัก ผลักดัน (ร่าง) กฎหมายของประชาชน ผ่านสภาฯ โดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย