นโยบายการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

ผู้เขียน: ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ (นักวิจัยอาวุโส) และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ปรึกษา) ทีมวิจัยนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: นโยบายเกษตรเพื่อรองรับ BCG. 2566. โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Download