การศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องของโครงการ “สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดการด้านกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำด้านนโยบายเท่านั้น แต่โครงการนี้ยังมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม และการประชุมประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

อ่านและดาวน์โหลดงานวิจัย จาก กรมการขนส่งทางบก (คลิกที่นี่)