เตรียมพร้อมธุรกิจไทยสู่ยุคคาร์บอนต่ำด้วยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนทางการเงิน

ผู้เขียน: ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ (นักวิชาการ นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ดร. สลิลธร ทองมีนสุข (นักวิชาการ กฎหมายดิจิทัลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน)
นายขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร (นักวิจัย นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์ (นักวิจัย นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์)
นายกรธวัช จีระเรืองรัตนา (นักวิจัย กฎหมายดิจิทัลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน)
นางสาวเอกปวีณ อนุสนธิ์ (นักวิจัย นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน)


ที่มา: การสัมมนาสาธารณะประจำ 2566 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง ปรับประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ, 31 ตุลาคม 2566, ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพฯ.

Download