การออกแบบระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในอนาคต

โครงการนี้เป็นการศึกษารูปแบบระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของตลาดงานได้ ศึกษาโดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงานไม่ประจำ ความเสี่ยงที่แรงงานจะออกจากระบบการคุ้มครอง ความต้องการของผู้ประกอบอาชีพอิสระในภาคส่วนต่างๆ ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่ออาชีพ และแรงจูงใจในการเข้าสู่ ระบบประกันสังคม การศึกษาประเด็นเหล่านี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ทั้งของผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้างที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดงาน