อคติเชิงพฤติกรรมในประชากรไทย เพื่อเสาะหามาตรการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินสำหรับสังคมอายุยืน

งานศึกษานี้ มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณของคนไทย โดยนำแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กับมาตรการส่งเสริมการออมและการลงทุนเชิงรุก โดยข้อเสนอแนะจากโครงการปีที่ 1 จะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับอคติเชิงพฤติกรรม (behavioral bias) ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งศึกษาผ่านการสำรวจแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อวัดทัศนคติความชอบและอคติเชิงพฤติกรรมของผู้คน จากนั้น มาตรการตามที่ได้มีการเสนอแนะในโครงการปีที่ 1 บางส่วนจะถูกนำมาปรับแต่งเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอคติเชิงพฤติกรรมที่ค้นพบ โดยมาตรการส่วนหนึ่งจะถูกนำไปทดสอบผ่านการศึกษาเชิงทดลอง (experimental study) กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ในความเป็นจริง ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากงานศึกษานี้จะถูกนำไปเผยแพร่และผลักดันให้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน