การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

เนื่องจากระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมมักเป็นแหล่งของปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสีย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามประเด็นสิ่งแวดล้อมใน EEC อย่างใกล้ชิด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืนสำหรับ EEC โดยนำกรอบนโยบาย Actionable Intelligence (AIP) ของสำนักงาน GISTDA มาใช้ จุดเน้นของรายงานคือการดึงบทเรียนจาก Eatern Seaboard และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเหมาะสมใน EEC