การปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของไทย

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือ เพื่อระบุอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและสีเขียว (BCG) ของประเทศไทย และเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือยกเลิกอุปสรรคด้านกฎระเบียบเหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้จะศึกษาอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในภาคส่วนต่อไปนี้: (1) อาหารและการเกษตร (2) การแพทย์และสุขภาพ (3) พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และชีวเคมี และ (4) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์