การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพอยู่มาก สะท้อนได้จากความแตกต่างในระดับของสุขภาพ (เช่น คุณภาพของสุขภาวะของประชากร และการดูแลสุขภาพของประชากร) และความยืนยาวของชีวิต สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้พิการ คนยากจน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ คือ การขาดโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยป้องกัน วิเคราะห์ และรักษาโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ทั้งนี้ ภาวะขาดแคลนเครื่องมือแพทย์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจน เนื่องจาก ราคาเครื่องมือแพทย์สูงเกินกว่ารายจ่ายด้านสุขภาพที่รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นสามารถจ่ายได้

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเสนอต่อ เสนอ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยการศึกษาสถานการณ์ของกลไกการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจน ผู้เล่นหลัก (key players) ข้อจำกัด ความท้าทาย ปัจจัยความสำเร็จ และผลกระทบของกลไกการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผล (scale up) กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในประเทศไทย