คู่มือการใช้ทางข้ามถนนปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่

คู่มือการใช้ทางข้ามถนนปลอดภัย สําหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทางข้ามและการขับขี่ผ่านทางข้ามที่ปลอดภัย ผ่านการรวบรวมและนําเสนอ ข้อมูล สำคัญที่ คนเดินเท้า ผู้ใช้าทางข้าม และผู้ขับขี่ควรรู้ อาทิ ความสำคัญและลักษณะของทางข้ามถนนที่ดี เครื่องหมายจราจรที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรทราบ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ใช้ทางข้ามและผู้ขับขี่ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางข้าม ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงภัย

คู่มือการใช้ทางข้ามถนนปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่