แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม

ที่มา: รายงานการศึกษาเรื่องแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม, โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู และคณะ, เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), ตุลาคม 2565.