การศึกษาประมวลองค์ความรู้ด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประมวลองค์ความรู้ด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาจำแนกปัจจัยที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตาม Relative Impact Index (RII) การจัดทำค่าเปรียบเทียบ (Benchmarking) ของผลกระทบที่สามารถสร้างขึ้นจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรายสาขาต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการจัดสรรเงินทุนระดับแผนงานวิจัยและระดับโครงการเพื่อสร้างให้เกิดความคุ้มค่าสูงจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)