การวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายในการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อการจัดการขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสัมภาษณ์ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะอาหาร ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจห้างค้าปลีกสมัยใหม่/ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสำรวจความคิดเห็นครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถาม และการทดลองภาคสนามกับกลุ่มครัวเรือนเพื่อหามาตรการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะอาหารที่ต้นทาง โดยทำการทดลองภาคสนามใน 2 พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตราชเทวี