สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานสสว. x TDRI
วันที่2024-04-05
สถานที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กทม.

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าได้กระทบต่อ SME ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมี พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันได้ทันถ่วงที เพื่อให้ พ.ร.บ. ดังกล่าว สร้างผลลัพธ์ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ SME ไทย ให้การใช้จ่ายงบฯ สนับสนุน SME มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส TDRI โดยการสนับสนุนของ สสว. จึงขอเชิญ SME ใน 12 จังหวัดทั่วไทย รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. พร้อมให้ความเห็น และจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้ตอบโจทย์ SME ทั่วไทยอย่างตรงจุด

Download