กรรมการและผู้บริหารสถาบัน

คณะกรรมการ

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานคณะกรรมการ

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการ

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ที่ปรึกษา

คุณบรรยง พงษ์พานิช

คุณบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการ

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการ

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการ

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

กรรมการ

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ

 ดร. วิรไท สันติประภพ

ดร. วิรไท สันติประภพ

กรรมการ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

กรรมการ

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

กรรมการ

ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

กรรมการ

ผศ. ปกป้อง จันวิทย์

ผศ. ปกป้อง จันวิทย์

กรรมการ

คณะผู้บริหารสถาบัน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน ผู้อำนวยการด้านการปฏิรูปการศึกษา 

ดร. อัมมาร สยามวาลา

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ /ผู้อำนวยการวิจัย ด้านศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และนโยบายเกษตรสมัยใหม่ 

ดร. วิศาล บุปผเวส

ดร. วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาแรงงาน

นพ. ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

นพ. ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

ดร. สมชัย จิตสุชน

ดร. สมชัย จิตสุชน

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร

ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

รองประธานสถาบัน /
ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

รองประธานสถาบัน /
ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน