กรรมการและผู้บริหารสถาบัน

คณะกรรมการสภาสถาบัน

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานสภาสถาบัน

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

กรรมการสภาสถาบัน

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. อัมมาร สยามวาลา

ดร. อัมมาร สยามวาลา

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการสภาสถาบัน

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการสภาสถาบัน

คุณบรรยง พงษ์พานิช

คุณบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

กรรมการสภาสถาบัน

H.E. Ms. Donica Pottie

H.E. Ms. Donica Pottie

กรรมการสภาสถาบัน

คุณมีชัย วีระไวทยะ

คุณมีชัย วีระไวทยะ

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. ปราณี ทินกร

ดร. ปราณี ทินกร

กรรมการสภาสถาบัน

คุณสมภพ อมาตยกุล

คุณสมภพ อมาตยกุล

กรรมการสภาสถาบัน

Mr. Teisuke Kitayama

Mr. Teisuke Kitayama

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. เสนาะ อูนากูล

ดร. เสนาะ อูนากูล

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

กรรมการสภาสถาบัน

H.E. Mr. Shiro Sadoshima

H.E. Mr. Shiro Sadoshima

กรรมการสภาสถาบัน

 ดร. วิรไท สันติประภพ

ดร. วิรไท สันติประภพ

กรรมการสภาสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานสภาสถาบัน

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

คุณอภิลาศ โอสถานนท์

กรรมการบริหารสถาบัน

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. อัมมาร สยามวาลา

ดร. อัมมาร สยามวาลา

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการบริหารสถาบัน

คุณบรรยง พงษ์พานิช

คุณบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. ปราณี ทินกร

ดร. ปราณี ทินกร

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. เสนาะ อูนากูล

ดร. เสนาะ อูนากูล

กรรมการบริหารสถาบัน

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

กรรมการบริหารสถาบัน

 ดร. วิรไท สันติประภพ

ดร. วิรไท สันติประภพ

กรรมการบริหารสถาบัน

คณะผู้บริหารสถาบัน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน
รักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. อัมมาร สยามวาลา

ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ/
รักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

ดร. วิศาล บุปผเวส

ดร. วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษา
ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาแรงงาน

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

ดร. สมชัย จิตสุชน

ดร. สมชัย จิตสุชน

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน