ผลงานของ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

โครงการวิจัย

2014

– การทบทวนสภาพแวดล้อมการดำเนินงานเพื่อวางแผนหลัก สสส. (2558-2560) และแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2013-2014

– การปรับตัวของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

– การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอต่อ International Development Research Centre (IDRC)

– โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

– โครงการศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า เสนอต่อ Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) – WorldFish

– โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอต่อ สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

2013

– โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2012

– แนวทางปฏิรูปนโยบายสนับสนุนราคาพลังงานฟอสซิส เสนอต่อ International Institute for Sustainable Development (IISD)

2011-2012

– การวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจอพยพกรณีน้ำท่วมฉับพลัน เสนอต่อ Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA)

– แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

– การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2011

– การประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง เสนอต่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

– การพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เสนอต่อ The Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand (FES)

– การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

2010

– การกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา เสนอต่อ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทความ

– Selvaretnam, G., Thampanishvong, K. and Ulph, D. (2014). Saving and Rebuilding Lives: Determinants of Short-term and Long-term Disaster Relief. Eurasian Journal of Business and Economics, vol. 7(14), pp. 1-28.

– Thampanishvong, K. and Anuchitworawong, C. (2014). Determinants of Foreign Direct Investment in Thailand: Does Natural Disaster Matter? International Journal of Disaster Risk Reduction. Available online on September 2014.

– Ghosal, S. and Thampanishvong, K. (2013). ‘Does Strengthening Collective Action Clauses (CACs) help?’ Journal of International Economics, vol. 89(1), pp. 68-78.

– Thampanishvong, K. (2012). Provision of Public Goods with the Presence of Inter-Class Conflicts. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol. 18(1).

– Panpiemras, J., Puttitanun, T., Samphantharak, K. and Thampanishvong, K. (2011). Impact of Universal Health Care Coverage on Patient Demand for Heath Care Services in Thailand. Health Policy, vol.103, pp.228-235.

– Selvaretnam, G. and Thampanishvong, K. (2010). Using effluent charges in promoting investment in water pollution control technology: a model of coordination failure among firms. Environmental Economics.

– Miller, M., Thampanishvong, K. and Zhang, L. (2005). ‘Learning to Trust Lula: Contagion and Political Risk in Brazil’ in Francesco Giavazzi, Ilan Goldfajn and Santiago Herrera (eds.), Inflation Targeting, Debt and the Brazilian Experience, 1999 to 2003, MIT Press (May).

Bangkok Post: Energy Conservation Begins at Home

Bangkok Post: Our economy needs green growth

TDRI Quarterly Reviews: Greening the Power, Renewable Energy Development in Thailand

– TDRI Quarterly Reviews: Social Return on Investment: Health Promotion Programs