ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส
อีเมลkannika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 440
เลขานุการลูกจันทร์ ปิ่นแก้ว
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอริค ประเทศสหราชอาณาจักร ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวอริค ประเทศสหราชอาณาจักร และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ กรรณิการ์ทำงานเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน  มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดูรว์ ประเทศสหราชอาณาจักร กรรณิการ์มีประสบการณ์การสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก และทำวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศและด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับนักวิชาการของหลายมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร

กรรณิการ์เชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีความสนใจงานวิจัยด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการทำวิจัยและเสนอแนะนโยบาย ที่ผ่านมา กรรณิการ์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือวิชาการและวารสารวิชาการระหว่างประเทศหลายฉบับ อาทิ Journal of International Economics และ International Journal of Disaster Risk Reduction