ดร. สันติธาร เสถียรไทย

ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคต
อีเมลsantitarn@tdri.or.th