ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ตำแหน่งรองประธานสถาบัน ดูแลงานด้านการบริหารระบบงานภายใน / ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์
อีเมลsumet@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 350
เลขานุการchutima@tdri.or.th
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด

สุเมธ องกิตติกุล จบการศึกษาปริญญาเอกสังคมวิทยา สาขานโยบายขนส่ง จาก Erasmus University Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง จาก University of Leeds ประเทศอังกฤษ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ก่อนร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ สุเมธ ทำงานเป็นนักวิจัย ที่ Erasmus University Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ProRail ซึ่งเป็นบริษัทบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟของประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สุเมธ มีความสนใจและเชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ด้านการกำกับดูแลด้านการขนส่ง แบบจำลองการเดินทางและการขนส่ง กฎระเบียบและกฎหมายด้านการขนส่ง รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยทางถนน

ผลงานวิจัย ของ ดร.สุเมธ องกิตติกุล

2015

 • การปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2014

 • การประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • การติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
 • “Thailand Country Study” for ERIA Research Project Working Group on “Towards Responsive Regulations and Regulatory Coherence in ASEAN and East Asia: Deconstructing Effective and Efficient Regulatory Management Systems” สนับสนุนทุนวิจัยโดย  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

2013

 • การวิจัยกรอบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2012

2011

 • โครงการศึกษา “มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง: การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้ และการตรวจสอบ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • โครงการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • Comparative Infrastructure Development Assessment of the Kingdom of Thailand and the Republic of Korea สนับสนุนทุนวิจัยโดย  Export-Import Bank of Korea (KEXIM) และ Asian Development Bank (ADB)

2010

 • แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนวทางนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการผลิต การค้า และการลงทุน สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
 • โครงการศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจำทาง สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมการขนส่งทางบก
 • ERIA Study to Further Improve the ASEAN Economic Community (AEC) Scorecard: Thailand Country Study สนับสนุนทุนวิจัยโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
 • Sharing the Benefits from Transportation Linkages and Logistics Improvements in the GMS: A Study of the East-West and North-South Corridor  สนับสนุนทุนวิจัยโดย International Development Research Centre (IDRC)

2009

 • การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • การศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2008-2009

 • การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • Mekong-India Economic Corridor Development–Concept Paper สนับสนุนทุนวิจัยโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

2007-2008

 • การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • โครงการเฝ้าระวังระเบียบของรัฐ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • International Infrastructure Development in East Asia: Toward Effective and Balanced Regional Integration – Thailand Study สนับสนุนทุนวิจัยโดย Institute of Development Economic (IDE), Japan Economic and Trade Relationship Organization (JETRO)
 • Road Map for Road Pricing Implementation in Thailand: Decision Making Context สนับสนุนทุนวิจัยโดย Asian Transportation Research Society (ATRANS)

2007

 • การศึกษาผลกระทบของการเจรจาเขตการค้าเสรีต่อแรงงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ นับสนุนทุนวิจัยโดย กระทรวงแรงงาน