ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด