ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)