ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท