ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี