อนุมัติงบฯ 184 ล้าน รับฟังความเห็น โครงการบริหารจัดการน้ำ

วันที่2013-09-24

เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

วันที่ 24 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

2. อนุมัติโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

3. อนุมัติงบประมาณ จำนวน 184,643,920 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นขอประชาชนฯ โดยให้รับจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานดังนี้

3.1 แผนงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลวงเงินงบประมาณจำนวน 9,507,000 บาท โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3.2 แผนงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจำนวน 7,968,500 บาท ผู้รับผิดชอบ โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

3.3 แผนงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจำนวน 115,323,400 บาท โดยมีกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3.4 แผนงานอำนวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผลวงเงินงบประมาณจำนวน 51,845,020 บาท โดยมี สปน.เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา วันที่ 24 กันยายน 2556 ในชื่อ อนุมัติงบฯ 184 ล้าน รับฟังความเห็น โครงการบริหารจัดการน้ำ