‘คลัง’กางแผนกู้ 3 แสนล้านวางระบบจัดการน้ำ

วันที่2013-06-30

‘คลัง’กางแผนกู้ 3 แสนล้านวางระบบจัดการน้ำ กำหนดระยะเวลาทยอยใช้หนี้เงินต้น 4 ปี พร้อมกันนี้คลังรับปากจะช่วยดูแลการเบิกจ่ายให้โปร่งใสไร้ทุจริต

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. มีรายงานว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ (Term Loan) กับธนาคาร 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 324,606 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินกู้ที่ได้กู้ก่อนหน้านี้ จำนวน 25,393 ล้านบาท จะเป็นวงเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น 349,999 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555

ทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าว มีระยะเวลาทยอยชำระคืนต้นเงินกู้ 4 ปี นับจากวันเบิกจ่ายเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยรายปีคำนวณโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน (FDR) + Spread และสามารถทยอยเบิกจ่ายได้เป็นรายปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติแล้วดังนี้

1. โครงการบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วน วงเงิน 25,661 ล้านบาท
2. โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Conceptual Plan) วงเงิน 291,000 ล้านบาท
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) วงเงิน 8,731 ล้านบาท
4. แผนงานสนับสนุนโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน วงเงิน 4,607 ล้านบาท
5. แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท
6. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ(กยอ.) วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ระหว่างปี 2556–2561

“การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการวางระบบบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยอย่างยั่งยืนแล้วยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยที่กระทรวงการคลังจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้อีกด้วย” นายพงษ์ภาณุ กล่าว


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในชื่อ ‘คลัง’กางแผนกู้ 3 แสนล้านวางระบบจัดการน้ำ