การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย”

วันที่2004

คำกล่าวเปิด การสัมมนาประจำปี 2547 เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า : ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย” Icon_PDF
โดย อานันท์ ปันยารชุน

การเปลี่ยนแปลงของคนไทยและสภาพแวดล้อม

กลุ่มย่อยที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงของคนไทย

1. การเปลี่ยนแปลงของคนไทยจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน Icon_PDF
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

2. โอกาสสุดท้ายของประเทศไทย: 6 ปีทองของการสร้างรากฐานการพัฒนาคนให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน Icon_PDF
โดย สุวรรณี คำมั่น และ สุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์

3. ความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและชีวิตของคนไทย Icon_PDF
โดย นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

กลุ่มย่อยที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม

1. การสร้างชุมชนเพื่อรองรับกับความท้าทายของสังคมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า Icon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

2. นวัตกรรมทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น Icon_PDF
โดย จรัส สุวรรณมาลา

3. ระบบความยุติธรรมแห่งอนาคตกับสันติสุขในสังคมและชุมชน Icon_PDF
โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

4. สื่อชุมชน: ดุลยภาพแห่งการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคนและสังคม Icon_PDF
โดย สุภิญญา กลางณรงค์

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งและเป็นสุขในสังคม Icon_PDF
โดย ถวิลวดี บุรีกุล

6. พลังท้องถิ่น บทวิเคราะห์งานวิจัยด้านชุมชน Icon_PDF
โดย สีลาภรณ์ บัวสาย

กลุ่มย่อยที่ 1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

1. พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและทางเลือกในอนาคต Icon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย Icon_PDF

3. ระบบการเงินของไทยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่จะต้องฟันฝ่าในอนาคต Icon_PDF
โดย ปกรณ์ วิชยานนท์

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Icon_PDF
โดย สมภพ อมาตยกุล และคณะ

5. ชราภาพของภาคเกษตร: อดีตและอนาคตของชนบทไทย Icon_PDF
โดย อัมมาร สยามวาลา

กลุ่มที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

กลุ่มย่อยที่ 2.1 ประเทศไทยในสังคมเศรษฐกิจโลก

1. เหลียวหลังแลหน้า : 20 ปี เศรษฐกิจไทยในสังคมเศรษฐกิจโลก Icon_PDF
โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี

2. พหุภาคีนิยม ภูมิภาคนิยม ทวิภาคีนิยม : ยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย Icon_PDF
โดย วิศาล บุปผเวส

3. การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย Icon_PDF
โดย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด

4. การกำกับดูแลของภาครัฐภายใต้ระบบการค้าเสรี Icon_PDF
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

กลุ่มย่อยที่ 2.2 การพัฒนาประเทศในมิติของพื้นที่

1. อดีตและอนาคตของการพัฒนาประเทศในมิติของพื้นที่ในประเทศไทย Icon_PDF
โดย อุทิศ ขาวเธียร, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง และ อำนาจ พลเดชา

กลุ่มย่อยที่ 2.3 การพัฒนาประเทศกับความสมดุลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สองทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Icon_PDF

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลในการพัฒนา Icon_PDF

3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: จากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน Icon_PDF
โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม: เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ Icon_PDF
สิ่งแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า Icon_PDF
โดย ธงชัย พรรณสวัสดิ์

5. เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง Icon_PDF
โดย ประสงค์ เอี่ยมอนันต์

6. สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: เหลียวหลัง แลหน้า Icon_PDF
โดย อลิศรา ชูชาติ