โครงการ “วิจัยพัฒนารูปแบบเพื่อการป้องกันการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้ คือ การสร้างกรอบนโยบายการป้องกันการดื่มสุราและแอลกอฮอล์ และนำเสนอมาตรการป้องกันให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้เป็นทิศทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “วิจัยพัฒนารูปแบบเพื่อการป้องกันการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ในการเผยแพร่งานวิจัย

Download