ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในหลายมิติของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ

  1. ประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน
  2. ประเมินผลทางเศรษฐกิจต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งในด้านการก่อสร้างและในด้านการให้บริการสินเชื่อ
  3. ประเมินผลทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยรวมผลกระทบทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  4. สร้างแนวทางในการประเมินผลงานหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งในด้านการก่อสร้างและในด้านการให้บริการสินเชื่อ

เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์

Download