โครงการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการศึกษาในด้านกำลังคนในหลายรูปแบบ ช่วงแรกจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มอัตรากำลังคนเพื่อขยายเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบันการพัฒนากำลังคนมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น โดยจะมุ่งพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินการก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ซึ่ง ข้อเสนอแนะ จากโครงการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับกับแผนพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จะต้องมีการปรับโครงสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและพัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มจำนวนแรงงาน สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มความสามารถของแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆ

Download