โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานและการจัดทำแผนกำลังคนในระดับจังหวัด

รายงานการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานและการจัดทำแผนกำลังคนในระดับจังหวัด เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการรวบรวมและแปรผลข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงาน การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดและระดับประเทศ และช่วยเหลือในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโครงการฯ

อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ พร้อมทั้งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคนของทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดทำนโยบายและกำหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น รวมไปถึงการเอื้ออำนวยต่อภาคเอกชนในการรับรู้ข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานของตนเองได้ในอนาคต

Download