โครงการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานสำคัญในการทำหน้าที่จัดทำนโยบาย และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดหากำลังคนและจัดเตรียมกำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยจะต้องติดตามสถานภาพของกำลังคนในอุตสาหกรรม ว่ามีจำนวนที่จ้างงานอยู่เท่าไหร่ อัตราการเข้าออกงาน คุณภาพของบุคลากร เนื่องจาก การที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ จะต้องมีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน

สาเหตุหลักๆมาจากผู้ผลิตข้อมูลหรือสารสนเทศไม่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ประกอบกับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ผลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ภาคอุตสาหกรรมสามารถพึ่งพาได้ ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต รวมไปถึงการช่วยสร้างโอกาสในการมีงานททำของแรงงานไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Download