การหมุนเวียนของบุคลากรที่ให้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐ

ปี2005-06
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง