การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค

ปี2012-11
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, สุเมธ องกิตติกุล