การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและประชากร

ปี1996-02
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน