รายงานสรุป อุตสาหกรรมและการจ้างงานในต่างจังหวัด

ปี1990-04
ผู้เขียนโฆษะ อารียา, เจษฎา โลอุ่นจิตร, ประดิษฐ์ ชาสมบัติ, ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล, ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, วัฒนา ณ ระนอง, สมลักษณ์รัตน์ แกรนด์สแตฟฟ์, สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย, สาโรช อังสุมาลิน