ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ปี1995-02
ผู้เขียนนิตย์ จันทรมังคละศรี, เบญจพล เวทย์วิวรณ์, สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ, พงศา พรชัยวิเศษกุล, นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์, วิรัช โหตระไวศยะ, ปราโมทย์ โชติกสถิตย์, วังสุภา เพ็ญรัตน์

ดาวน์โหลด รายงานการวิจัย ที่นี่