ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต: ศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี2003
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์