บุคลากรสื่อไทย: สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: การพัฒนาบุคลากรและสื่อสาธารณะ”)

ปี2004-01
ผู้เขียนฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์, วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร