ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง คุ้มค่า และเป็นประชาธิปไตย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-04-18
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1. เอกสารนำเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้คุ้มค่า ถูกทางและเป็นประชาธิปไตย” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล  

2. เอกสารนำเสนอคำวิจารณ์ “พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท” โดย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ

3. เอกสารอ่านประกอบ “ร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … ” (ฉบับที่เข้าสภา)

4. เอกสารอ่านประกอบ “เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …