การประเมินผลการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจรก่อนถึงโรงพยาบาล

ปี1996-10
ผู้เขียนดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สัญชัย สูติพันธ์วิหาร, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, สมเกียรติ เรืองจันทร์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี