ปี 2556 “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”

วันที่2013-12-30

งานสัมมนาวิชาการทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2556 “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement)

เปิดการสัมมนา

โดย
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


บทความที่ 1:    โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ (Features and Paths Towards a New Development Model)

ประธาน: Icon_PPT
ดร.อัมมาร  สยามวาลา  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้เสนอ:  Icon_PDF Icon_PPT
ดร.สมชัย  จิตสุชน  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.นณริฏ  พิศลยบุตร  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย:
ดร. ทนง พิทยะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


บทความที่ 2: การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต (Strategies to Create Innovation and Technology Development)

ประธาน:
คุณอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอ:  Icon_PDF Icon_PPT
ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย:
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


บทความที่ 3:    การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

ประธาน:
รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เสนอ: Icon_PDF Icon_PPT
ผศ. ปกป้อง  จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณศุภณัฏฐ์  ศศิวุฒิวัฒน์  นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย:
คุณจาตุรนต์  ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


บทความที่ 4:    บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง (The Roles of the Government in Allocating Financial Resources)

ประธาน:
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรี

ผู้เสนอ:  Icon_PDF Icon_PPT
ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้นำอภิปราย:
คุณบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร