โมเดลใหม่การพัฒนา: ยกระดับการศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของมนุษย์

ปี2013-11-15

การสร้างทางเลือกคุณภาพ โดยการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างทางเลือกที่ดี มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้เลือกอย่างหลากหลาย และเป็นระบบการศึกษาที่มีความรับผิดชอบ (accountability) ต่อนักเรียน

การสร้างระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบแนะแนวที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกอย่างมีคุณภาพของนักเรียน

การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตลอดกระบวนการเรียนรู้

แนวทาง “4 สร้าง” มีรายละเอียดอย่างไร และปัญหามากมายในระบบการศึกษาไทย ควรจะได้รับการสะสางแบบไหน ร่วมหาคำตอบได้ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ” (Human Capital Development for Better Productivity) โดย ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ และคุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

ทีดีอาร์ไอเชิญชวนผู้สนใจและประชาชนติดตามการเสนอผลงานศึกษาแบบเต็มๆ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.tdri.or.th  และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟสบุ๊ก facebook: tdri.thailand หรือทวิตเตอร์ twitter: @tdri_thailand

 live broadcast