แนะเร่งปั้นทักษะคอมพ์บูมบริการไทยรับเออีซี

ปี2015-01-27

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า หากจะให้แรงงานไทยพร้อมรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ต้องมีโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญเพิ่มเติมให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะทักษะคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะตอบอาชีพในภาคบริการด้านไอที วิศวกรรม และบัญชี ให้มีมาตรฐานพร้อมรับการเปิดตลาด

นอกจากนี้ ต้องเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่านและเขียน ซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย เพื่อให้แรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพ

สำหรับภาครัฐ ควรเร่งดำเนินการเพิ่มเติม 2 ส่วน 1.กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มเติม เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีความพร้อมมากขึ้น ป้องกันไม่ให้นำแรงงานอื่นมาเติมในตำแหน่งนั้นๆ โดยเฉพาะด้านภาษาที่จำเป็นต้องเพิ่มทักษะให้แก่อาชีพด้านการท่องเที่ยว 6 แผนก 32 สาขา ที่จะเปิดเสรี 2.ปรับปรุงมาตรฐานแรงงานในไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางของอาเซียน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขไม่ให้รับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในบางตำแหน่งได้โดยตรง

ขณะเดียวกัน การจัดให้มีบริการจัดหางานครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้หลายมิติ ภาครัฐจึงควรเร่งให้ชัดเจนโดยเร็ว

 

—————

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 27 มกราคม 2558 ในชื่อ “แนะเร่งปั้นทักษะคอมพ์บูมบริการไทยรับเออีซี”