การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย (ตอนที่ 3)

ปี2015-03-23

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 24 ล้านคนได้ดี ?


รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวถึง การที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าเอาไว้ถึง 25 ล้านคน ในปีนี้และคาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยถึง 30 ล้านคนในเวลาอันใกล้ ลำพังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคงไม่สามารถเตรียมคนเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนให้เพียงพอและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานประกอบการไทย

edit info

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลให้กับหน่วยผลิตบุคลากรของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากขาดฐานข้อมูลที่ดีกำลังคนในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ถ้า สมรรถนะ(competency)ไม่ถึงระดับที่ต้องการก็ต้องประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเข้าไปยกระดับฝีมือหรือรับรองมาตรฐานสมรรถนะให้กับกำลังคนในสถานประกอบการ โดยเฉพาะหน่วยงานของสภาหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องให้การสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดเตรียมหรือยกระดับความพร้อมให้บุคลากร ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยว เพื่อช่วยชี้ถึงกำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ ทางด้านการอำนวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำเป็นต้องบูรณาการกับกระทรวงต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ไทยเป็น “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว” ของโลก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ 2.การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การสนับสนุนให้เกิดความเพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโลก 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลหรือเป็นแหล่งเผยแพร่ให้ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานสมรรถนะ ให้กับกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับ 32 ตำแหน่งงาน ที่ได้ลงนามตกลงกันไว้กับอาเซียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด เหลือเวลาเพียง 10 เดือนแห่งความเป็นประชาคมอาเซียนจะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ.

———–

อ่าน ตอนที่ 1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย ไม่พอและไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้

อ่าน ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย