การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย (ตอนที่ 2)

ปี2015-03-16

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


จะพัฒนาแรงงานไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำเป็นต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์


รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวถึง การที่จะให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดประชาคมอาเซียน รวมถึงการที่จะดูแลด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวจะต้องเตรียมพร้อมอย่างมียุทธศาสตร์  นั่นก็คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งกรมการท่องเที่ยวจะต้องร่วมมือกันเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกรอบข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Arrangement) 32 ตำแหน่งงาน อีกทั้งต้องประสานกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 32 ตำแหน่งงานทั้งเข้าและออกจากไทย และเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนที่ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน(MOU) มาแล้ว จำเป็นจะต้องเร่งเพิ่มบุคลากรวิชาชีพให้เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล

info

 

ที่มา: ผู้จัดทำ

ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสนับสนุนให้กำลังคนที่ทำงานอยู่แล้วในวิชาชีพ 32 ตำแหน่งงานให้เพียงพอ พร้อมกับเร่งยกระดับและรองรับมาตรฐานสมรรถนะให้พร้อมที่จะแข่งขันกับทุกประเทศในอาเซียน อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการยกระดับวิชาชีพ เส้นทางอาชีพ พร้อม ๆ กับการป้องกันมิให้เพื่อนสมาชิกอาเซียนที่มิได้มีมาตรฐานสมรรถนะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

การที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนับล้านคนได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการเพิ่มตำแหน่งงานในแวดวงราชการ เช่น ก.พ.ร. จะต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาโดยเร่งด่วน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของแรงงานไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเสริมสร้างให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการโรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว เมื่อถึงเวลาที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทางผู้เขียนจะได้มีส่วนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวใน 32 ตำแหน่งงานให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้นำยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นไปปฏิบัติ แผนนี้คงเป็น “แผนนิ่ง” สูญเปล่าและสิ้นเปลือง ซึ่งยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป

—————-

อ่าน ตอนที่ 1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย ไม่พอและไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้

อ่าน ตอนที่ 3 การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย