โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ปี2013-02
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้ นำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ